De huzen fan it Langpaed

 

Hjir is de skiednis fan alle huzen oan it Langpaed opnommen. De bledsiden folgje de hjoeddeiske hûsnûmers fan it Langpaed. Klik de bledside oan, dy't jo sjen wolle.

  

 

Loftfoto fan it Langpaed út 1950 mei de hjoeddeiske hûsnûmers. Stjerkes op it plak fan eartiidse hûzen.

copyrights Lútsen Walstra