Langpaed 5

Berend IJbema en Geertje (Gjertsje) Haisma keapje yn 1923 in bouterrein fan Sijbe Riedstra foar f. 400,-. In jier letter litte sy dêr in went op bouwe troch timmerman Johannes (Hainje) de Jong út De (Fryske) Wylp. Harren bern hjitte Riemkje en Maaike. IJbema ferhannelt brânje. Yn 1963 wurdt J. Wind de eigner. Dêrnei is de wente inkele kearen ferboud.

 

Yn 1924 bout Johannes de Jong út De Wylp dit hûs foar Berend IJbema op Langpaed 5.

Maak jouw eigen website met JouwWeb