Langpaed 18

It boerehûs healwei de foarige iuw.

Roel Nabring en Dinie Veenstra op de foargrûn.

Meindert (Mindert) Wierts Veenstra lit it hûs yn 1904  fannijs opbouwe. Veenstra is dan tagelyk eigner fan it hûs op it plak fan Langpaed 19. Dêrnei hat it hûs fan widdo Fokje Fokkes Aardema en Jan M.Veenstra west. Tjalling Durks van Veen lit it hûs yn 1931 nij opbouwe as pleats sûnder hals. Faaks hawwe Hendrik en Marie van Veen hjir neitiid noch buorke. Van Veen ferkeapet de pleats yn 1941 oan Ubel Heys. Ubel en Brechtje krije twa soannen. No buorket hjir de famylje Roest.

 

Yn 1931 lit Tjalling Durks van Veen in nije pleats bouwe.

Maak jouw eigen website met JouwWeb